Steef4All logo

Doelstelling Stichting

De stichting Steef4all heeft tot doel het onder de aandacht brengen van de zorgproblematiek voor niet aangeboren hersenletselpatiënten (NAH) boven de dertig jaar. Het is onvoorstelbaar dat de kundige medewerkers van een ziekenhuis patiënten kunnen laten herstellen en dat die patiënten na ontslag uit het ziekenhuis in een leemte van de zorg terecht komen. Ze worden verzorgd, maar kunnen niet werken aan hun herstel. Het voorbeeld hiervan is Stefanie van Houcke die in de reguliere zorg niet op een adequate en goede revalidatie kan rekenen. 

Door de inzet van haar ouders Marjo en Simon is een revalidatieprogramma opgezet dat toewerkt naar het uiterst haalbare van de mogelijkheden van Stefanie. Een proces van jaren dat gepaard gaat met veel teleurstellingen, wanhoop en stress.. Vaak onnodig omdat dit naar onze mening mede wordt veroorzaakt door onbegrip bij hulpverlenende instanties en hun beleidsmakers. Om dit probleem draadkrachtig op te lossen, vraagt de stichting Steef4all hiervoor de aandacht van de samenleving en van de politiek. Zij wil de discussie over de zorg op gang brengen en meedenken over oplossingen om patiënten met niet aangeboren hersenletsel de zorg en aandacht te geven die toewerkt naar hun herstel.   

Hier zijn niet alleen de patiënten en hun direct betrokkenen bij gebaat, ook voor zorgverleners is deze ontwikkeling positief, zonder kostenopdrijvende effecten.

Daarnaast helpt de stichting Steef4all mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren als de familie van Houcke. Zij doet dit bijvoorbeeld door de ervaringen die zijn opgedaan met het hersteltraject van Steef te delen. Door in contact te komen met NAH-patiënten en hun begeleiders, kunnen waar mogelijk, gezamenlijke acties en activiteiten worden georganiseerd en deskundigen worden geraadpleegd.

Voor deze activiteiten is geld nodig, de stichting Steef4all maakt zich daarom sterk voor de fondsenwerving. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Deze weg zal veel tijd en geduld vragen. De stichting Steef4all is zich ervan bewust een lange adem nodig te hebben om bovengenoemde doelstellingen te bereiken.


Wat beoogt de stichting Steef4all

De stichting Steef4all wordt volledig gerund door vrijwilligers die als doel hebben om stelselmatig aandacht te vragen voor en hulp te bieden aan patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) boven de dertig jaar. Het aandachtsgebied is in eerste instantie Zeeland en de ontwikkeling van de stichting Steef4all. 

 

De vrijwilligers van de stichting zetten zich in om de zorg voor patiënten met aangeboren hersenletsel (NAH) boven de dertig jaar na hun ziekenhuisopname sterk te verbeteren. Daarnaast willen zij de zorg van de direct betrokkenen voor de patiënten verlichten. Zij doen een beroep op mensen die de stichting willen steunen (fondswerving, organiseren van bijeenkomsten/activiteitenbegeleiding) en mee willen helpen de doelstellingen te bereiken.